Úvod Často kladené otázky

Často kladené otázky

Vážení klienti, na tomto místě naleznete odpovědi na vybrané často kladené otázky. Pro přehlednost jsou dotazy utříděné do několika tématických skupin. Informace budeme průběžně doplňovat tak, abyste dostali odpovědi pokud možno na vše, co by vás mohlo zajímat. Pokud zde i přesto nenaleznete požadovanou odpověď, můžete se na nás se svým dotazem obrátit osobně či telefonicky v úředních hodinách oddělení Evidence hrobových míst nebo prostřednictvím emailu. Potřebné kontakty naleznete zde.

ÚHRADA NÁJEMNÉHO

KOLIK STOJÍ PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA?

Cena pronájmu je stanovena na období jednoho kalendářního roku (dle aktuálně platného ceníku) a liší se podle typu hrobového místa:

Kolumbární okénko: 683,- Kč

Urnový hrob: 493 ,- Kč + 19,- Kč/m2

Kostrový hrob: 493,- Kč + 19,- Kč/m2

Hrobka: 493,- Kč + 19,- Kč/m2

Hrobka v arkádách: 2184,- Kč

Výpočet roční ceny pronájmu urnového/kostrového hrobu/ hrobky:

Cena je složena z paušální částky za služby spojené s pronájmem (493,- Kč) a z poplatku, který činí 19 Kč/m2 výměry hrobového místa. 

JAKÉ JSOU MOŽNÉ ZPŮSOBY ÚHRADY NÁJEMNÉHO?

Nájemné lze uhradit 4 následujícími způsoby:

 1. Bankovním převodem
 2. Inkasním příkazem
 3. Poštovní poukázkou
 4. Hotově nebo platební kartou v kanceláři Evidence hrobových míst


Podrobné informace k jednotlivým způsobům placení naleznete zde.

MOHU PLATIT NÁJEMNÉ PŘES SIPO?

Ne. Můžete si ale ve Vaší bance zřídit inkaso a platba Vám bude každoročně automaticky odečtena z účtu.

JAKÉ ÚDAJE POTŘEBUJI PRO PLATBU BANKOVNÍM PŘEVODEM A KDE JE NAJDU?

Pro platbu bankovním převodem potřebujete znát:

 1. číslo našeho účtu - 42336311/0100
 2. variabilní symbol - kódované číslo hrobu (od roku 2014 je uveden na každé smlouvě)
 3. přesnou částku - může se každý rok měnit


Nejjednodušší způsob, jak se dozvědět přesné a aktuální platební údaje, je nechat si zasílat každoroční vyúčtování emailem.

MOHU ZAPLATIT NÁJEMNÉ NA VÍCE LET DOPŘEDU?

Ano. V případě, že máte zájem hradit pronájem hrobového místa na delší časové období, kontaktujte pro bližší informace Správu hřbitovů a krematoria města Plzně  na telefonu 378 037 866, 378 037 867.

DO KDY MUSÍM UHRADIT NÁJEMNÉ?

Splatnost je vždy do konce daného kalendářního roku. Například nájemné za rok 2024 je třeba uhradit do 31. 12. 2024.

CO SE STANE, KDYŽ NEBUDE NÁJEMNÉ VČAS UHRAZENO?

Pokud nebude nájemné uhrazeno do konce daného kalendářního roku, bude nájemci v lednu následujícího roku zaslána písemná upomínka s náhradním termínem splatnosti. Pokud nájemné nebude ani v tomto náhradním termínu uhrazeno, bude pohledávka (včetně zákonných úroků) předána k právnímu vymáhání.

KDO MŮŽE ZAPLATIT NÁJEMNÉ ZA HROBOVÉHO MÍSTO?

Kdokoli. Zaplacením nájemného ale nevznikají jeho plátci k danému hrobovému místu žádná práva ani povinnosti.

PRONÁJEM A UŽÍVÁNÍ HROBOVÉHO MÍSTA

MÁM ZÁJEM O PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA. JAK MÁM POSTUPOVAT?

Nejprve je třeba se rozmyslet, o jaký typ hrobového místa máte zájem. Více o jednotlivých typech hrobových míst se dočtete zde - Jaké jsou typy hrobových míst?.

SHaK pronajímá pouze hrobová místa. Hrobové příslušenství (např. pomník) je majetkem nájemce a v případě ukončení nájmu je nutno veškeré hrobové příslušenství odstranit. Výjimkou jsou přirozeně kolumbární okénka a hrobová místa s již předinstalovaným hrobovým zařízením na vybraných odděleních.

Postupy k pronájmu jednotlivých typů hrobových míst naleznete pod následujícími odkazy.

KOLUMBÁRNÍ OKÉNKO

V oddělení Evidence hrobových míst se informujte o nabídce volných kolumbárních okének.

Jakmile si vyberete okénko, bude s Vámi v oddělení Evidence hrobových míst sepsána Smlouva o nájmu hrobového místa (celé její znění si můžete prostudovat zde).

Po zaplacení nájemného (poměrné části od data uzavření smlouvy do konce roku) obdržíte jeden výtisk nájemní smlouvy, Směrnice pro užívání kolumbárního okénka a klíčky k zámku na okénku.

Před uložením každé urny do okénka ji musíte nechat zaevidovat v Evidenci hrobových míst, kde obdržíte Povolení k uložení urny, kterým se při ukládání případně prokážete.

Co potřebujete s sebou pro sjednání pronájmu kolumbárního okénka:

 • Občanský průkaz
 • Peníze v hotovosti (nájemné, evidence urny)

URNOVÝ HROB

Pokud si chcete pronajmout menší hrobové místo pro ukládání uren, máte na výběr buď prázdné hrobové místo nebo místo s již předinstalovaným hrobovým zařízením. V případě zájmu o prázdné místo postupujte stejně jako u pronájmu kostrového hrobu.

SHaK také nabízí místa s předinstalovaným betonovým základem, na kterém si necháte vystavět pomník, nebo místa s plastovým sklípkem a kamennou krycí deskou, na kterou stačí pouze nechat vyhotovit nápis.

URNOVÉ MÍSTO S PŘEDINSTALOVANÝM BETONOVÝM ZÁKLADEM

Na tomto místě se nachází betonový základ pro 12 uren. Cena tohoto hrobového zařízení se hradí při uzavření nájemní smlouvy. O nabídce volných míst se informujte v kanceláři Evidence hrobových míst.

Jakmile si místo vyberete, bude s Vámi v oddělení Evidence hrobových míst sepsána Smlouva o nájmu hrobového místa (celé její znění si můžete prostudovat zde).

Po zaplacení nájemného (poměrné části od data uzavření smlouvy do konce roku) a ceny betonového základu obdržíte jeden výtisk nájemní smlouvy a Směrnice pro užívání hrobového místa.

Na tomto místě je nutno nechat vystavit pomník (povoleným materiálem je pouze přírodní kámen).

K tomu potřebujete Povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa. Příslušný formulář Vám bude vydán v oddělení Evidence hrobových míst, kam se také podává ke schválení. Více o tomto povolení se dočtete zde - Co je to povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa.

Rovnou také můžete zaevidovat urny, které budete do hrobu ukládat a obdržíte Povolení k uložení urny, kterým se při ukládání prokážete, případně je odevzdáte kameníkovi, který bude urny ukládat.

Nezapomínejte vždy nechat zaevidovat i další urny, které budete ukládat později.

Co potřebujete s sebou pro sjednání pronájmu:

 • Občanský průkaz
 • Peníze v hotovosti / platební kartu (nájemné, hrobové zařízení, evidence urny)

URNOVÉ MÍSTO S PŘEDINSTALOVANÝM PLASTOVÝM SKLÍPKEM A KAMENNOU KRYCÍ DESKOU

Na tomto místě se nachází plastový sklípek pro 16 uren, přikrytý kamennou deskou, na kterou stačí pouze nechat vyrýt nápis. Cena tohoto hrobového zařízení se hradí při uzavření nájemní smlouvy.

O nabídce volných míst se informujte v kanceláři Evidence hrobových míst.

Jakmile si místo vyberete, bude s Vámi v oddělení Evidence hrobových míst sepsána Smlouva o nájmu hrobového místa (cele její znění si můžete prostudovat zde).

Po zaplacení nájemného (poměrné části od data uzavření smlouvy do konce roku) a ceny hrobového zařízení obdržíte jeden výtisk nájemní smlouvy a Směrnice pro užívání hrobového místa.

Rovnou také můžete zaevidovat urny, které budete do hrobu ukládat a obdržíte Povolení k uložení urny, kterým se při ukládání prokážete, případně je odevzdáte kameníkovi, který bude urny ukládat.

Nezapomínejte vždy nechat zaevidovat i další urny, které budete ukládat později.

Co potřebujete s sebou pro sjednání pronájmu:

 • Občanský průkaz
 • Peníze v hotovosti / platební kartu (nájemné, hrobové zařízení, evidence urny)

KOSTROVÝ HROB

Aktuální seznam volných hrobových míst vhodných ke zřízení hrobu obdržíte na požádání v oddělení Evidence hrobových míst. Vzhledem k velkému počtu volných míst na Ústředním hřbitově je vhodné nejprve omezit výběr na určitou oblast (několik oddělení). Jakmile si vyberete konkrétní místo, bude s Vámi v oddělení Evidence hrobových míst sepsána Smlouva o nájmu hrobového místa (celé její znění si můžete prostudovat zde).

Ke stavbě pomníku na pronajatém místě potřebujete Povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa. Příslušný formulář Vám bude vydán v oddělení Evidence hrobových míst, kam se také podává ke schválení. Více o tomto povolení se dočtete zde - Co je to povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa.

Rovnou také můžete zaevidovat urny, které budete do hrobu ukládat a obdržíte Povolení k uložení urny, kterým se při ukládání prokážete, případně je odevzdáte kameníkovi, který bude urny ukládat.

Nezapomínejte vždy nechat zaevidovat i další urny, které budete ukládat později.

Co potřebujete s sebou pro sjednání pronájmu:

 • Občanský průkaz
 • Peníze v hotovosti (nájemné, evidence urny)

HROBKA

Na pronajatém místě lze zřídit hrobku (podzemní stavba). Výstavba hrobky je mimořádně komplikovaná záležitost, vyžadující hydrogeologické, dendrologické a stavební posouzení, proto je vždy individuálně schvalována vedením organizace. Pro více informací se obraťte na oddělení Evidence hrobových míst.

JAKÉ JSOU TYPY HROBOVÝCH MÍST?

Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti vyhrazené pro uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných ostatků.


KOSTROVÝ HROB - místo pro pohřbení lidských pozůstatků v rakvi do země. Výměra tohoto hrobového místa je cca 2m2 (jednohrob) nebo 4m2 (dvojhrob). Do kostrového hrobu je možno uložit maximálně dvě rakve nad sebe. Pokud je kapacita hrobového místa plná, není možno ukládat další rakve před uplynutím tlecí doby dříve pohřbených ostatků (dle tlecí doby daného hřbitova, min. 10 let). Do kostrového hrobu je možno ukládat také zpopelněné ostatky v urně nebo provádět vsyp zpopelněných ostatků.


URNOVÝ HROB - místo pro ukládání zpopelněných ostatků v úřední schránce (urně). Rozměry urnových hrobů bývají cca 1m2. Kapacita urnového hrobu je omezena pouze jeho rozměry, případně instalovaným hrobovým zařízením (sklípek). Před uložením či vyjmutím každé urny je nutno nejprve provést její registraci v oddělení Evidence hrobových míst.


HROBKA - stavba s podzemním nebo nadzemním prostorem pro uložení lidských pozůstatků. Na rozdíl od kostrového hrobu, kde jsou rakve ukládány rovnou do země, je hrobka vyzděný prostor sloužící k ukládání pozůstatků ve speciálních rakvích. Díky nim je možné ukládání dalších rakví či jejich vyjímání kdykoli bez ohledu na tlecí dobu.


KOLUMBÁRNÍ OKÉNKO - výklenek určený k ukládání zpopelněných ostatků v urnách. Je součástí stavby zvané kolumbárium, sestávající z jednotlivých kolumbárních okének. Každý výklenek je opatřen prosklenými uzamykatelnými dvířky, přičemž klíčky disponuje pouze nájemce okénka. Kapacita jednoho okénka jsou 3-4 urny (případně až 8 uren u dvojitých okének). Před uložením či vyjmutím každé urny je nutno nejprve provést její registraci v oddělení Evidence hrobových míst.

CO JE OBSAHEM NÁJEMNÍ SMLOUVY?

Celé znění Smlouvy o nájmu hrobového místa naleznete zde. Můžete si ji v klidu prostudovat ještě před tím, než se vydáte do naší kanceláře smlouvu uzavřít.

MŮŽE MÍT JEDNO HROBOVÉ MÍSTO VÍCE NÁJEMCŮ?

Ano, ale není to příliš vhodné. Lepší je, aby mělo hrobové místo jen jednoho nájemce. Při vyřízení záležitostí vyžadujících souhlas nájemce (prodloužení nájemní smlouvy, úprava hrobového místa, uložení urny apod.) je totiž třeba podpis všech nájemců - buď osobně v naší kanceláři nebo s úředním ověřením. Pro usnadnění takové situace doporučujeme nájemcům udělit si vzájemně (případně jednomu z nájemců) plnou moc k vyřizování záležitostí souvisejících s nájmem hrobového místa.

CHTĚL BYCH KOUPIT HROB. JAKÉ MÁM MOŽNOSTI?

Tzv. „koupě hrobu“ spočívá v pronájmu hrobového místa a odkoupení hrobového zařízení, které se na tomto místě nachází. SHaK nabízí k pronájmu hrobová místa jak s novým hrobovým zařízením (urnová místa s předinstalovaným plastovým sklípkem a kamennou krycí deskou), tak se starým hrobovým zařízením (opuštěné hroby). O nabídce obou typů hrobových míst se můžete informovat v oddělení Evidence hrobových míst.

Další možností je převod pronájmu hrobového místa od stávajícího nájemce, od kterého si případně odkoupíte instalované hrobové zařízení. Převod hrobového místa bude realizován v oddělení Evidence hrobových míst. Více o převodu se dozvíte zde - Chci převést nájem hrobového místa.

CHCI PŘEVÉST NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA NA JINOU OSOBU. JAK MÁM POSTUPOVAT?

Dostavte se oba (původní i nový nájemce) s platnými občanskými průkazy do kanceláře Evidence hrobových míst. Po vyplnění formuláře o převodu hrobového místa a uhrazení poplatku za převod bude s novým nájemcem sepsána nová Smlouva o nájmu hrobového místa. Převod je možné realizovat i na základě úředně ověřené plné moci jedné či obou stran.

Prodej (přenechaní) hrobového zařízení na hrobovém místě je záležitostí nájemců a je třeba vyřídit jej před převodem hrobového místa.

Převod hrobového místa je možný pouze pokud je uhrazeno nájemné.

CHCI UKONČIT NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA. JAK MÁM POSTUPOVAT?

Pokud se jedná o kolumbární schránku, stačí v oddělení Evidence hrobových míst podepsat Dohodu o ukončení pronájmu, uhradit poplatky za zrušení pronájmu a vyškrtnutí uren z evidence, případně také nájemné ke dni ukončení nájmu (již předplacené nájemné bude naopak vráceno). Poté obdržíte povolení k vyjmutí uren, kterým se při vyklízení schránky v případě kontroly prokážete. Po vyklizení schránky odevzdáte klíčky v kanceláři Evidence hrobových míst a obdržíte potvrzenou Dohodu o ukončení pronájmu.

V případě urnového či kostrového hrobu nebo hrobky, je záležitost výrazně složitější a nákladnější, neboť je třeba odstranit veškeré hrobové zařízení. Proto doporučujeme nájemcům hrob raději prodat či přenechat a v kanceláři oddělení Evidence hrobových míst pouze převést nájem hrobového místa na nového nájemce. Více o převodu se dozvíte zde - Chci převést nájem hrobového místa.

Rozhodnete-li se nájemné ukončit a hrob zlikvidovat (či přesunout), nejprve si vyřiďte Povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa, potřebné k likvidaci a odvozu hrobového zařízení. Více o tomto povolení naleznete zde - Co je to povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa. Hrobové zařízení předinstalované SHaK (např. betonový základ na oddělení PU) se na místě ponechává, poplatek uhrazený za jeho pronajmutí je nevratný.

Dále je nutno vyjmout veškeré uložené urny - povolení k vyjmutí uren se vydává v oddělení Evidence hrobových míst a za každou urnu se hradí poplatek za vyškrtnutí z evidence. Ostatky uložené v rakvích jsou po uplynutí tlecí doby považovány za zetlelé a mohou být v hrobovém místě ponechány.

Jakmile bude hrobové zařízení odvezeno a urny vyjmuty, dostaví se nájemce do oddělení Evidence hrobových míst podepsat Dohodu o ukončení pronájmu hrobového místa. Po zaplacení příslušných poplatků a poměrné části nájemného ke dni podpisu dohody (předplacené nájemné bude k tomuto datu naopak vráceno) obdrží nájemce potvrzenou Dohodu o ukončení pronájmu.

MOHU NA VELKÉM HROBOVÉM MÍSTĚ ZŘÍDIT POUZE MALÝ URNOVÝ HROB?

Výstavba každého hrobového zařízení podléhá schválení SHaK. Žádost o povolení ke stavbě hrobového zařízení se podává v oddělení Evidence hrobových míst. Více o tomto povolení naleznete zde - Chci převést nájem hrobového místa.

Výstavba menšího hrobového zařízení na velkém místě bývá zpravidla povolena, pokud by tím nedošlo k výraznému narušení rázu daného oddělení. Mějte ale na paměti, že nájemné je hrazeno z celé plochy hrobového místa, nikoli jen ze zastavěné části.

JE MOŽNÉ NECHAT VELKÉ HROBOVÉ MÍSTO ROZDĚLIT NA DVĚ ČI VÍCE MALÝCH MÍST PRO URNOVÉ HROBY?

Ano, ale pouze v případě, že ke všem takto vzniklým hrobovým místům bude zajištěn řádný přístup a výstavba menších hrobů výrazně nenaruší ráz daného oddělení. Rozdělení hrobových míst vždy podléhá schválení vedením SHaK.

CO JE TO POVOLENÍ PRO STAVBU A ÚPRAVU HROBOVÉHO MÍSTA A K ČEMU SLOUŽÍ?

Povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa je interní povolení SHaK, vydávané nájemcům, kteří chtějí na hrobovém místě provádět výraznější úpravy. Pokud si nejste jisti, zda pro Vámi zvolenou úpravu hrobového místa potřebujete toto povolení, podívejte se níže do tabulky nebo se obraťte s dotazem přímo na oddělení Evidence hrobových míst.

Potřebný formulář vám bude vydán v oddělení Evidence hrobových míst, kam jej také po vyplnění podáte ke schválení. Vyřízení povolení může zajistit i firma či kameník, který bude úpravu provádět, podpis nájemce na formuláři však musí být (při podpisu mimo naši kancelář) úředně ověřen. Povolení bývá schváleno zpravidla do týdne od odevzdání vyplněného formuláře. Poplatek za vyřízení povolení se hradí až po schválení, při jeho vyzvednutí. Platnost povolení je 60 dní od data vyzvednutí. Po dokončení prací se formulář odevzdá vrátnému či správci hřbitova, případně v oddělení Evidence hrobových míst.

Schválené Povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa slouží také jako povolení k vjezdu do areálu hřbitova. Pokud potřebujete vjet do areálu hřbitova kvůli drobné úpravě hrobového místa, která nevyžaduje schválení, zažádejte si o vydaní jednorázového povolení k vjezdu za účelem úpravy hrobového místa v oddělení Evidence hrobových míst. Toto povolení se vydává bezplatně a lze jej vyřídit také prostřednictvím emailu (uveďte prosím jméno nájemce, číslo hrobu, SPZ auta a datum, na které povolení k vjezdu potřebujete).

Potřebuji Povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa?

ANO NE
Stavba pomníku Instalace nápisové desky
Likvidace/odvoz pomníku Čištění pomníku
Instalace/výměna části hrobového zařízení
(krycí deska, obrubníky, sklípek)
Dosypaní kamínků, výsadba květin, instalace doplňků (lampička, soška)

 

ÚDRŽBA HŘBITOVA

Přestože děláme vše proto, aby byly naše hřbitovy bezpečným místem, mějte prosím na paměti, že je vstup na hřbitovy za tmy, snížené viditelnosti a náledí zakázán. Respektováním tohoto zákazu se vyhnete zvýšenému nebezpečí úrazu či krádeže.

RÁD BYCH NECHAL ODSTRANIT STROM, KTERÝ MI VADÍ PŘI UŽÍVÁNÍ HROBOVÉHO MÍSTA. JAK MÁM POSTUPOVAT?

Obraťte se na oddělení Evidence hrobových míst, kde bude Vaše žádost sepsána a předána k posouzení Odboru životního prostředí města Plzně. Před podáním žádosti prosím zvažte důvod, pro který chcete nechat strom odstranit. Znečišťování či poškozování hrobového zařízení není relevantním důvodem. Žádosti bývají zpravidla schváleny pouze v případech, kdy se jedná např. o poškozený strom ohrožující bezpečnost.

V BLÍZKOSTI MÉHO HROBOVÉHO MÍSTA SE NACHÁZÍ PŘEROSTLÉ THUJE, KTERÉ BRÁNÍ V UŽÍVÁNÍ HROBU. CO MÁM DĚLAT?

Na hřbitovech v naší správě se nachází živé ploty o celkové rozloze cca 20.000 m2, které jsou pravidelně zastřihovány v období vegetačního klidu (jaro a podzim). Zastřihávání je systematicky prováděno na etapy, na každý úsek se tak dostane jednou za rok a půl. Pokud se někde na našich hřbitovech nachází přerostlé keře, pravděpodobně k jejich zastřižení dojde v nejbližším termínu. Pro jistotu se ale můžete s podnětem k zastřižení porostu v určité oblasti hřbitova obrátit na oddělení Evidence hrobových míst

V OKOLÍ MÉHO HROBOVÉHO MÍSTA JE PŘÍLIŠ VYSOKÁ TRÁVA. NA KOHO SE MÁM OBRÁTIT?

Sekání trávy je v příslušném období prováděno prakticky nepřetržitě. Pokud je tráva u Vašeho hrobového místa vysoká, k jejímu posekání pravděpodobně dojde v nejbližší době. V případě, že potřebujete zajistit pohodlný přístup k hrobu před nějakou událostí (např. ukládáním rakve či urny), obraťte se s žádostí o přednostní posekání daného úseku na oddělení Evidence hrobových míst

POHŘBY

KDY A KAM MÁM PŘIJÍT SJEDNAT POHŘEB?

Pohřeb můžete sjednat u libovolné, Vámi vybrané pohřební služby. Není nutno sjednávat pohřeb u pohřební služby, která odvážela tělo zesnulého z místa úmrtí, je ale třeba počítat s navýšením nákladů za pohřeb o cenu převozu, chlazení a dalších úkonů realizovaných touto pohřební službou.

Pokud si vyberete Pohřební službu SHaK, domluvte si nejprve termín, kdy se dostavíte pohřeb sjednat – více o termínech a možnostech objednání naleznete zde.

Pohřeb je nutno přijít sjednat do 96 hodin od úmrtí (resp. převzetí „Listu o prohlídce zemřelého“). V případě, že máte zájem o pohřeb s obřadem, je vhodné přijít co nejdříve, aby bylo možno lépe vybrat termín obřadu a včas uvědomit všechny smuteční hosty.

Optimální dobou pro konání pohřebního obřadu je 5 až 6 dnů od úmrtí. Vystavení zesnulého je možno realizovat do 7 dnů od úmrtí.

CO POTŘEBUJÍ POZŮSTALÍ KE SJEDNÁNÍ POHŘBU?

Ke sjednání pohřbu s sebou vezměte:

 • Občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • Občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
 • Rodný list případně oddací list zesnulého (jsou-li k dispozici)
 • List o prohlídce zemřelého
 • Oblečení pro zesnulého (bez obuvi)
 • Peníze v hotovosti (cenu pohřbu je u nás nutno uhradit v plné výši při sjednání)

KOLIK STOJÍ POHŘEB?

Cena pohřbu záleží na typu pohřbu, případně podobě obřadu. Ceny se přirozeně liší dle jednotlivých pohřebních služeb. Ceny pohřbů (i jednotlivých položek) realizovaných SHaK naleznete v našem ceníku.

JAKÉ JSOU TYPY POHŘBŮ?

V České republice jsou povoleny dva typy pohřbů: uložení rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky (tzv. pohřeb do země) a zpopelnění lidských pozůstatků v krematoriu (tzv. kremace). Oba typy pohřbů mohou být realizovány bez obřadu nebo se smutečním obřadem. U SHaK si můžete domluvit obřad v Obřadní síni či v Kapli sv. Václava (pouze církevní obřady) na Ústředním hřbitově v Plzni nebo převoz zesnulého do jiného místa konání obřadu (např. kostela). V případě pohřbu do země je také možno uskutečnit pouze rozloučení u hrobu při ukládání zesnulého.

JAK MOHU NALOŽIT SE ZPOPELNĚNÝMI OSTATKY?

S popelem zesnulých je nutno zacházet především pietně, jinak však není způsob uložení k poslednímu odpočinku v České republice nijak regulován. Popel v urně si můžete nechat doma, či jej uložit do hrobu nebo kolumbária. Můžete také provést rozptyl nebo vsyp popela. A to jak na vlastním pozemku, tak kdekoli jinde, pokud to nebude proti vůli majitele daného pozemku. Popel můžete také nechat rozptýlit či vsypat na veřejném pohřebišti. Více o rozptylech a vsypech realizovaných na hřbitovech SHaK naleznete níže.

CO OBNÁŠÍ ROZPTYL A VSYP POPELA?

ROZPTYL - jedná se o rozptýlení popela na rozptylové loučce. U nás mají pozůstalí na výběr několik louček na Ústředním hřbitově a hřbitově v Bolevci. Umístění jednotlivých louček na ÚH naleznete na mapě Ústředního hřbitova.

VSYP - znamená uložení popela do jamky na vsypové loučce (na hřbitovech SHaK se již neprovádí) nebo vsypání popela do vsypové komory (na Ústředním hřbitově u monumentu Radyně na oddělení Plzeňsko)

JAKÁ JE CENA ROZPTYLU A VSYPU?

Cena za provedení rozptylu i vsypu je jednotná bez ohledu na to, zda se jedná o rozptyl respektive vsyp s účastí nebo bez účasti. V případě rozptylu se cena může navýšit o poplatek za dodatečnou úpravu popela dle současných norem (týká se zpravidla zpopelnění před rokem 1995).

Aktuální ceny naleznete v našem ceníku.

KDY SE PROVÁDÍ ROZPTYL A VSYP?

Vsypy se provádí celoročně, rozptyly pouze v období od května do října.

CO OBNÁŠÍ ROZPTYL NEBO VSYP S ÚČASTÍ?

Pozůstalí mohou být přítomni u provedení rozptylu i vsypu. Je však nutno si nejprve sjednat termín v oddělení Evidence hrobových míst.

Rozptyly s účastí se provádí pouze ve čtvrtek v následujících termínech: 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00. Termíny vsypů se domlouvají individuálně.

OBECNÉ

MOHU VJET DO AREÁLU HŘBITOVA AUTEM?

Vjezd na hřbitovy autem je povolen pouze se souhlasem Správy hřbitovů např. osobám zdravotně postiženým, zjevně starým a osobám se sníženými možnostmi pohybu, dále osobám účastnícím se smutečních obřadů či držitelům povolení pro úpravy hrobového místa. 

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ DOŠLO K POŠKOZENÍ MÉHO HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ?

Záleží na tom, co je příčinou poškození. Pokud se jedná např. o vandalismus, obraťte se na Policii ČR. Kontakt na nejbližší oddělení naleznete zde. Jestliže došlo k poškození v důsledku tzv. vyšší moci (pád pomníku při vichřici, požár apod.), obraťte se na kamenickou firmu, která Vám pomník opraví (opravy můžete případně provádět i svépomocí). Stejným způsobem postupujte, pokud bylo poškození způsobeno jinou přirozenou příčinou (stáří a kvalita použitého materiálu, působení okolních vlivů – růst kořenů stromů, povětrnostní podmínky apod.). Více o možnostech a podmínkách opravy hrobového zařízení naleznete zde - Co je to povolení pro stavbu a úpravu hrobového místa. Jestliže máte podezření, že došlo k poškození cizím zaviněním (např. pád sousedního pomníku), můžete se obrátit na oddělení Evidence hrobových míst.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MI BYLA Z HROBU ODCIZENA ČÁST HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ?

Obraťte se na Policii ČR. Kontakt na nejbližší oddělení naleznete zde. Vzhledem k tomu, že se jedná o Váš majetek, nemá SHaK v tomto ohledu žádné kompetence.

NENAŠEL JSEM POTŘEBNOU ODPOVĚĎ. KAM SE MOHU OBRÁTIT?

Pokud jste nenalezli odpověď na svou otázku, můžete se na nás obrátit prostřednictvím emailu shk-kartoteka@plzen.eu, telefonicky na číslech +420 378 037 866/7 a +420 606 612 361 nebo osobně v úředních hodinách oddělení Evidence hrobových míst.

 

Zveřejněno: 27. 4. 2017, Kepková Pavla